Naziv Guran danas nosi stancija od nekoliko kuća, nešto južnije od izvornog ranosrednjovjekovnog naselja Guran. Okolica Gurana bogata je ostacima građevina iz ranog srednjeg vijeka. U Guranu se danas proizvodi izvrstan kozji sir.